Categories
Leschuplast GLT

Upute za upotrebu ležajeva i kliznih folija

N 15, N 20 CR NEG, B1EG SD – rebrasti le_aj TD 21 SD Samo stručno izvedenim postavljanjem osigurava se besprijekorna funkcija ležaja.

Ako se ne uvažavaju sljedeće upute, može se smanjiti nosivost ležaja. Površine koje naliježu jedna na drugu moraju jedna prema drugoj biti vodoravne, ravne i paralelne. Površine koje naliježu jedna na drugu moraju imati dovoljnu otpornost na pritisak. Potrebno je osigurati dovoljnu čvrstoću na vlak (vidi dokument uz proizvod broj N 15 / N 20). Ležaj se mora postaviti u području odgovarajuće statičke armature u betonu susjednih konstrukcijskih dijelova.

Površine sa strane ležaja ne smiju biti ometane u svom deformiranju u ravnini (širenje radi amortiziranja tereta, pomicanja, zakretanja). Ugradnja se smije vršiti samo kod suhih ležajeva i suhih dosjednih površina. Kod nedostatne sigurnosti od klizanja treba poduzeti konstrukcijske mjere. Ležajevi ne smiju doći u kontakt s mastima, otapalima ili sličnim tvarima, posebice ne s uljem za oplatu.

Kod upotrebe svježeg betona mora se okolni prostor ispuniti s materijalom podatnim na pritisak (npr. Pjenasta masa) i spojiti ga s ležajem pomoću ljepljive trake.

Dodatne upute za NEG, B1EG
Uobičajeno se klizni ležajevi od elastomera ugrađuju s kliznom pločom (kontinuirane ” tvrde ” površine) prema gore. Uvažite molimo eventualno odstupajuće podatke projektanta.
Dodatne upute za SD – rebrasti ležaj
Kod upotrebe gotovih konstrukcijskih elemenata, mora se fuga pored ležaja, odmah nakon postavljanja, ispuniti s odgovarajućim materijalom (podatnim na pritisak). Kod upotrebe svježeg betona mora se površina SD -rebrastog ležaja prekriti s čvrstim materijalom (npr. papirnim pločama).
TG 1 A… TG 5 POM… TD 21 S… TDG 27 SZ… Samo uz stručno polaganje osigurava se besprijekorna funkcija klizne trake. Površine za uležajivanje moraju biti zaglađene, nivelirane, ravne bez ulja i prljavštine. Kod svježeg beton treba oplatu postaviti 15 – 20 mm više od gornjeg rube klizne trake. Ako se unutrašnji zid žbuka, mora se žbuka između zida i stropa odvojiti dilatacijskom fugom.
TG 1A

Kod polaganja nekaširanih kliznih folija moraju površine nalijeganja biti vrlo glatke, ravne i čiste, kako njihove funkcije ne bi bila ugrožena. U suprotnom slučaju treba postaviti zaštitne slojeve za kompenziranje neravnina površine nalijeganja.

TG1A + b1, TG1A + b 4, TG 5 POM + b4
Jednostarno kaširane klizne folije se trebaju postaviti s kaširanjem okrenutim prema dolje.
TDG 27 SZ , TD 21 S

Ležajevi s jezgrom se trebaju umetnuti s jezgrom okrenutom prema dolje. Trakasti ležajevi se bez preklapanja trebaju tijesno sabiti. Sabijena mjesta zatvoriti s ljepljivom trakom, tako da beton ne može prodrijeti između spojeva traka. Trakasti ležajevi se mogu na krajnjim rubovima fiksirati s odgovarajućim ljepilom (npr. našim građevinskim ljepilom u kartuši) NIKAKO NE FIKSIRATI S ČAVLIMA!

uz stručno izvedeno polaganje osigurava se besprijekorna funkcija klizne folije za velike površine. Ako se ne uvažavaju sljedeće upute, može doći do promjene koeficijenta trenja.

  1. Podloga mora biti nivelirana, ravna i zaglađena.
  2. Donji zaštitni sloj od tekstila treba položiti na čistu površinu fine strukture, na način da se uzdužno ne preklapaju. Međusobno slojeve treba povezati ljepljivom trakom.
  3. Prva dvoslojna klizna folija se postavi okomito na smjer zaštitnog tekstilnog sloja, a sljedeća do nje.
  4. Zaštitne trake na dužim stranama kliznih folija se odstrane. Prva folija (A) se razdvoji u širini od 20 cm i u razmak umetne druga folija (B) uz preklapanje od 5 cm. Uzdužne strane obiju traka, kao i njihovi krajevi, zatvore se ljepljivom trakom. Ovaj se postupak ponavlja za svaku sljedeću traku klizne folije.
  5. Gornji zaštitni tekstilni sloj se polaže bez preklapanja na isti način i u istom smjeru kao i donji sloj. Pojedine staze moraju se opet međusobno zalijepiti i osigurati od udara vjetra.