Categories
Leschuplast GLT

1. Nearmirani ležajevi od elastomera (Tip N 15, N 20 i CR )

Za podlaganje nosača, greda, potpornja itd.
Visoko opteretivi, nearmirani ležajevi od elastomera N 15 i N 20

Sa AbP (opći građevno-nadzorni atest) za klasu ležajeva 2 po DIN-u 4141, dio 3 za pritiske do 15 N/mm (N 15) odnosno do 20 N/mm (N 20). Nearmirani ležajevi od elastomera garantiraju kontrolirano kompenziranje tereta i dopuštaju horizontalne deformacije uslijed manjih sila, kao i zakretanje prilikom namještanja na podlogu. Njihovom upotrebom se izbjegavaju veće ekscentričnosti tereta i pritisci na bridovima konstrukcija. Istovremeno se kompenziraju neravnine podloga i odstupanja od paralelnosti dodirnih površina.

Pravilno izvođenje ugradnje

Nearmirani podlošci od elastomera N 15 i N 20 proizvode se u debljinama 5, 10 i 15 mm. Uža strana ležaja bi trebala iznositi najmanje peterostruko od njegove debljine. Ležaj mora biti postavljen na mjestu gdje se u betonu nalaze statičke armature građevnih dijelova koje spajamo.

Nearmirani ležajevi od elastomera se pretežno koriste kod statičkog opterećenja. Kod dinamičkih opterećenja, trebaju se koristiti ležajevi od elastomera koji su armirani (vidi našu brošuru “Armirani ležajevi od elastomera”).

Dimenzije nearmiranih ležajeva od elastomera prilagođavaju se po stupnjevanju u klasu ležajeva po normi DIN – 4141, dio 3. Ako je udio stalnog tereta ispod 75% maksimalnog opterećenja, onda se trebaju birati ležajevi klase 1 npr. Leschugplasst GLT tip CR. Dodatno vrijedi da svuda tamo, gdje radi preopterećenja ili ispadanja ležaja može biti ugrožena statička sigurnost građevnog objekta, treba primijeniti ležajeve klase 1.

Zahtjevi kod opterećenja okomito na ravninu ležaja (površinski teret)

Prema sada važećim kriterijima ispitivanja (njemačkog) instituta za građevnu tehniku, nearmirani ležajevi od elastomera se smiju maksimalno toliko opteretiti, da iz dolje definiranih okolnosti proizlazi sabijanje od najviše 30% prvobitne debljine le_aja. Pod takvim premisama ispitivani su N 15 i N 20 kod MPA Hannover i izdani AbF (opći građevno nadzorni atest). U sljedećim tabelama mjerenja izvršena su maksimalna sabijanja od oko 20%, da bi se u praksi osigurala dodatna sigurnost za nepravilnosti u praksi.

Poprečna sila na vlak pri istezanju ležaja
U klasi ležajeva 2, ako nije postavljen zahtjev za preciznim proračunom, može se računati kako slijedi:
Opterećenje paralelno s ravninom ležaja (deformiranje kod potiska) stabilnost protiv klizanja
Maksimalno dopustivi kut deformiranja i hod pomicanja se proračunavaju kako slijedi: Stalna vanjska opterećenja paralelno s ravninom ležaja su nedopustiva. Kod preuzimanja kratkotrajnih vanjskih opterećenja preporučuje se sljedeći dokaz stabilnosti od proklizavanja: Kod djelovanja kratkotrajnog vanjskog horizontalnog opterećenja, ne smije prekoračiti maksimalno dopustivi kut deformiranja. Ako nema sigurnosti od proklizavanja, treba poduzeti odgovarajuće konstrukcijske izmjene.
Torzija
Dopustivo zakretanje uslijed elastičnih i plastičnih deformacija građevnih (konstrukcijskih) dijelova uključivo uslijed neravnina ili zakošenosti dodirnih površina, vrijede sljedeća ograničenja: Kod odmjeravanja susjednih konstrukcijskih dijelova treba uzeti u obzir ekscentricitet uslijed zakretanja ležajeva:
Krutost
Ako su više od 2 ležaja različitih formata ispod jednog konstrukcijskog dijela poredani u jednoj liniji, ne smije se prekoračiti sljedeći odnos: U suprotnom treba provesti analizu preuzimanja opterećenja za svaki pojedini ležaj.
Primjer specifikacije:
Nearmirani ležaj od elastomera Tip N 15 ili N 20 sa AbP, klasa ležaja 2 prema normi DIN 4141, dio 3 za pritiske od 15 N / mm (N 15) ili do 20 N / mm (N20), Isporučiti dimenzije: …. x …. x …. mm i postaviti na glatku, ravnu i vodoravnoj površinu postavljanja ležaja. Površine moraju biti čiste i bez masnoća. Leschuplast GLT tip N15 ili N 20. Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020
Dopustivo vertikalno tlačno opterečenje
Debljina ugradnje 5 mm: Opterečenje u kN Najmanja dužina bridova iznosi 50mm. Debljina ugradnje 10 mm: Opterečenje u kN Najmanja dužina bridova iznosi 50mm. Debljina ugradnje 15 mm: Opterečenje u kN Najmanja dužina bridova iznosi 75 mm. Debljina ugradnje 20 mm: Opterečenje u kN Najmanja dužina bridova iznosi 100 mm. Dimenzije ležajeva s drugim dužinama ili širinama trebaju se interpolirati na odgovarajući način. Maksimalno dopustivi pritisak na površinu večih ležajeva iznosi 15 N / mm2.
Za podlaganje nosača, greda, potpornja itd.
Visoko opteretivi, nearmirani ležajevi od elastomera N 15 i N 20

Sa AbP (opći građevno-nadzorni atest) za klasu ležajeva 2 po DIN-u 4141, dio 3 za pritiske do 15 N/mm (N 15) odnosno do 20 N/mm (N 20). Nearmirani ležajevi od elastomera garantiraju kontrolirano kompenziranje tereta i dopuštaju horizontalne deformacije uslijed manjih sila, kao i zakretanje prilikom namještanja na podlogu. Njihovom upotrebom se izbjegavaju veće ekscentričnosti tereta i pritisci na bridovima konstrukcija. Istovremeno se kompenziraju neravnine podloga i odstupanja od paralelnosti dodirnih površina.

Pravilno izvođenje ugradnje

Nearmirani podlošci od elastomera N 15 i N 20 proizvode se u debljinama 5, 10 i 15 mm. Uža strana ležaja bi trebala iznositi najmanje peterostruko od njegove debljine. Ležaj mora biti postavljen na mjestu gdje se u betonu nalaze statičke armature građevnih dijelova koje spajamo.

Nearmirani ležajevi od elastomera se pretežno koriste kod statičkog opterećenja. Kod dinamičkih opterećenja, trebaju se koristiti ležajevi od elastomera koji su armirani (vidi našu brošuru “Armirani ležajevi od elastomera”).

Dimenzije nearmiranih ležajeva od elastomera prilagođavaju se po stupnjevanju u klasu ležajeva po normi DIN- 4141, dio 3. Ako je udio stalnog tereta ispod 75% maksimalnog opterećenja, onda se trebaju birati ležajevi klase 1 npr. Leschugplasst GLT tip CR. Dodatno vrijedi da svuda tamo, gdje radi preopterećenja ili ispadanja ležaja može biti ugrožena statička sigurnost građevnog objekta, treba primijeniti ležajeve klase1.

Zahtjevi kod opterećenja okomito na ravninu ležaja (površinski teret)

Prema sada važećim kriterijima ispitivanja (njemačkog) instituta za građevnu tehniku, nearmirani ležajevi od elastomera se smiju maksimalno toliko opteretiti, da iz dolje definiranih okolnosti proizlazi sabijanje od najviše 30% prvobitne debljine le_aja. Pod takvim premisama ispitivani su N 15 i N 20 kod MPA Hannover i izdani AbF (opći građevno nadzorni atest). U sljedećim tabelama mjerenja izvršena su maksimalna sabijanja od oko 20%, da bi se u praksi osigurala dodatna sigurnost za nepravilnosti u praksi.

Poprečna sila na vlak pri istezanju ležaja
U klasi ležajeva 2, ako nije postavljen zahtjev za preciznim proračunom, može se računati kako slijedi:
Opterećenje paralelno s ravninom ležaja (deformiranje kod potiska) stabilnost protiv klizanja
Maksimalno dopustivi kut deformiranja i hod pomicanja se proračunavaju kako slijedi:

Stalna vanjska opterećenja paralelno s ravninom ležaja su nedopustiva. Kod preuzimanja kratkotrajnih vanjskih opterećenja preporučuje se sljedeći dokaz stabilnosti od proklizavanja:

Kod djelovanja kratkotrajnog vanjskog horizontalnog opterećenja, ne smije prekoračiti maksimalno dopustivi kut deformiranja. Ako nema sigurnosti od proklizavanja, treba poduzeti odgovarajuće konstrukcijske izmjene.

Torzija

Dopustivo zakretanje uslijed elastičnih i plastičnih deformacija građevnih (konstrukcijskih) dijelova uključivo uslijed neravnina ili zakošenosti dodirnih površina, vrijede sljedeća ograničenja:

Kod odmjeravanja susjednih konstrukcijskih dijelova treba uzeti u obzir ekscentricitet uslijed zakretanja ležajeva:

Krutost

Ako su više od 2 ležaja različitih formata ispod jednog konstrukcijskog dijela poredani u jednoj liniji, ne smije se prekoračiti sljedeći odnos:

U suprotnom treba provesti analizu preuzimanja opterećenja za svaki pojedini ležaj.

Primjer specifikacije:
nearmirani ležaj od elastomera Tip N 15 ili N 20 sa AbP, klasa le_aja 2 prema normi DIN 4141, dio 3 za pritiske od 15 N / mm (N 15) ili do 20 N / mm (N20), Isporučiti dimenzije: …. x …. x …. mm i postaviti na glatku, ravnu i vodoravnoj površinu postavljanja ležaja. Površine moraju biti čiste i bez masnoća.
Leschuplast GLT tip N15 ili N 20.
Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola
tel: 048-833-048
fax: 048-833-020
Dopustivo vertikalno tlačno opterečenje Debljina ugradnje 5 mm: Opterečenje u kN Najmanja dužina bridova iznosi 50mm. Debljina ugradnje 10 mm: Opterečenje u kN Najmanja dužina bridova iznosi 50mm. Debljina ugradnje 15 mm: Opterečenje u kN Najmanja dužina bridova iznosi 75 mm. Debljina ugradnje 20 mm: Opterečenje u kN Najmanja dužina bridova iznosi 100 mm.

Dimenzije ležajeva s drugim dužinama ili širinama trebaju se interpolirati na odgovarajući način. Maksimalno dopustivi pritisak na površinu večih ležajeva iznosi 2 N/mm2.

Polaganje nosača, greda, podpornja itd. na ležajeve
Nearmirani ležajevi od elastomera CR po DIN 4141, dio 15/150
za klasu ležajeva 1 i 2 po DIN 4141, dio 3. Nearmirani ležajevi od elastomera garantiraju kontrolirano kompenziranje tereta i dopuštaju horizontalne deformacije uslijed manjih sila kao i zakretanje prilikom namještanja na podlogu. Njihovom upotrebom se izbjegavaju veće ekscentričnosti tereta i pritisci na bridovima konstrukcija. Istovremeno se kompenziraju neravnine podloga i odstupanja od paralelnosti dodirnih površina. Nearmirani ležajevi od elastomera se koriste pretežno kod statičnog opterećenja. Kod dinamičkih opterećenja trebaju se koristiti ležajevi od armirani čelikom (vidi našu brošuru “Armirani ležajevi od elastomera”).
Pravilno izvođenje ugradnje
Za debljinu t i užu stranu ležaja a, treba se pridržavati sljedećih uvjeta: Debljine t<5 mm do t = 4 mm su dopuštene ako je tolerancija ravnine površine nalijeganja smanjena na 1,5 mm.
Opterećenje okomito na ravninu ležaja – teret odozgo
Lateralna sila naprezanja radi istezanja ležaja
Kod klase ležajeva broj 1 smije se proračunati lateralna sila naprezanja po podacima u Svesku 339 Njemačkog odbora za armirani beton. U klasi ležajeva 2 može se, ako se ne traži nikakav točniji dokaz, računati kako slijedi: Za preuzimanje lateralne sile naprezanja treba u beton ugraditi dodatnu armaturu.
Opterećenje paralelno s ravninom ležaja (deformiranje uslijed potiska), sigurnost od proklizavanja
Maksimalno dopustivi kut deformiranja i hod pomicanja izračunavaju se kako slijedi: Stalna vanjska opterećivanja paralelno s ravninom ležaja su nedopustiva. Kod preuzimanja kratkotrajnih vanjskih horizontalnih tereta preporučuje se sljedeći dokaz sigurnosti od proklizavanja: Kod djelovanja kratkotrajnog vanjskog opterećenja, maksimalno dopustivi kut deformiranja ne smije bit prekoračen. Ako se ne može postići sigurnost od proklizavanja, treba poduzeti odgovarajuće konstrukcijske izmjene.
Torzija
Dopustivo zakretanje radi elastičnih i plastičnih deformacija građevnih (konstrukcijskih) dijelova uključujući i radi neravnina ili zakošenosti dodirnih površina, vrijede sljedeća ograničenja: <
Krutost
Ako su više od dva ležaja različitih formata poredani u red pod jednim konstrukcijskim dijelom, onda ne smije bit prekoračen sljedeći odnos: U suprotnom slučaju potreban je dokaz preuzimanja tereta za svaki pojedinačni ležaj.
Primjer specifikacije:
nearmirani ležaj od elastomera, tip CR po DIN 4141, dio 15/150 klase ležaja 1 i 2 prema normi DIN 4141, dimenzija: ….x….x….mm, isporučiti i postaviti na glatku i ravnu i niveliranu površinu postavljanja ležaja. Površine moraj u biti čiste i bez masnoća. Laschuplast GLT tip CR Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020 Nearmirani ležajevi od elasotmera tip CR (izrađeno od materijala CR po normi DIN 4141, dio 150) Dopustiva opterečenja